I'M THE OTHER BASS ANON WTF YOU LIED TO M…

I'M THE OTHER BASS ANON WTF YOU LIED TO ME

BASS ANON IM SO SORRYYYYYYYYYYYY